privacy

PRIVACYVERKLARING H.O.P. CONSULTING

H.O.P. CONSULTING respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, kunnen persoonsgegevens zijn. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens H.O.P. CONSULTING verwerkt.

H.O.P. CONSULTING verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kun jij je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie- uitingen van H.O.P. CONSULTING.

H.O.P. CONSULTING verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
 • en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten

H.O.P. CONSULTING verwerkt de navolgende, niet limitatief opgesomde (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • organisatie
 • bankrekeningnummer

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt H.O.P. CONSULTING omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

H.O.P. CONSULTING verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

H.O.P. CONSULTING deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van

H.O.P. CONSULTING, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan [H.O.P. CONSULTING persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van H.O.P. CONSULTING jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door H.O.P. CONSULTING ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een fiscalist, accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

H.O.P. CONSULTING hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval H.O.P. CONSULTING gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal H.O.P. CONSULTING in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

H.O.P. CONSULTING bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Jij ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij H.O.P. CONSULTING aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

Jouw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kun je richten aan:

H.O.P. CONSULTING / mr. S.F.M. Hopstaken / Heerendonklaan 32, 5223 XZ Den Bosch / of:

 info@hopconsulting.nl

Op de website van H.O.P. CONSULTING ( https://www.hopconsulting.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. H.O.P. CONSULTING houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat jij van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het dus raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

H.O.P. CONSULTING houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden nooit door H.O.P. CONSULTING verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van H.O.P. CONSULTING te vergroten, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website van H.O.P. CONSULTING op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van H.O.P. CONSULTING kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van H.O.P. CONSULTING geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik

van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. H.O.P. CONSULTING heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-

 post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website biedt H.O.P. CONSULTING een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’.

H.O.P. CONSULTING is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op jouw voornoemde verzoek geeft H.O.P. CONSULTING dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval jij als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

H.O.P. CONSULTING heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van H.O.P. CONSULTING gepubliceerd.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact opnemen met mr. S.F.M. Hopstaken via info@hopconsulting.nl.