Relatie op de werkvloer – Reden voor ontslag?

Relatie op de werkvloer: Reden voor ontslag? - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies

De geruchten deden al even de ronde, maar nu blijkt het echt te kloppen: Twee van jouw medewerkers hebben een relatie met elkaar. Mag je hier iets van vinden, vraag je je wellicht af? En kun je als werkgever iets aan doen aan een (ongewenste) relatie op de werkvloer, als je dat zou willen?

Relatie op de werkvloer

Cupido’s wegen zijn ondoorgrondelijk en laten zich maar moeilijk leiden. Het kan dus zomaar gebeuren dat twee personen binnen hetzelfde bedrijf verliefd op elkaar worden. Op zichzelf is dit uiteraard niet verboden. Integendeel, het is zelfs eenieders fundamenteel recht om een affectieve relatie aan te gaan met een persoon van zijn of haar keuze (art. 8 EVRM). Net als het recht op privacy overigens (art. 10 EVRM). Wel kan een relatie op de werkvloer tot ongewenste of zelfs ontoelaatbare situaties leiden.

Invloed op het werk

Zoals gezegd, is het hebben van een relatie op de werkvloer in beginsel natuurlijk ‘gewoon’ toegestaan. Dat verandert echter wanneer de relatie invloed krijgt of kan krijgen op het werk. Als de relatie (mogelijk) problemen met zich meebrengt en jouw belangen schaadt, kan ingrijpen als werkgever nodig zijn. En afhankelijk van de omstandigheden is dit ook zeker mogelijk.

Relatie op de werkvloer werknemers onderling

Een relatie tussen twee gelijkwaardige werknemers onderling valt in principe onder de eerder genoemde rechten. In basis zal dit ook niet snel tot problemen of geschade belangen leiden. Als de relatie minder voorspoedig verloopt of zelfs verbroken wordt, kunnen echter wel degelijk spanningen op de werkvloer ontstaan. Of denk aan de situatie, dat een van beide werknemers overstapt naar de concurrent en uitwisseling van bedrijfsgevoelige informatie op de loer ligt.

Relatie op de werkvloer werknemer en leidinggevende

Is een van de betrokken medewerkers leidinggevende van de persoon met wie hij of zij een relatie heeft, dan leidt dit al snel tot (de schijn van) belangenverstrengeling. De ene geliefde die de ander controleert, beoordeelt en/of promoveert? Reken maar dat dit tot scheve ogen en onrust binnen de organisatie leidt. Het is dan ook niet vreemd, dat een leidinggevende eerder verwijtbaar wordt geacht bij het aangaan van een relatie met een ‘mindere’.

Kwetsbare en afhankelijke positie

In sommige situaties is een relatie per definitie ontoelaatbaar. Denk bijvoorbeeld aan relaties tussen een arts en patiënt, een leraar en leerling en/of andere relaties die op basis van een kwetsbare of afhankelijke positie worden afgedwongen. Wanneer professionele grenzen worden overschreden, zul je niet alleen in willen grijpen, maar ook in móeten grijpen.

Openheid van zaken

Wanneer verliefde werknemers de reacties of consequenties van hun relatie vrezen, wordt nogal eens gekozen om de relatie te verzwijgen. Geheimhouden helpt in de meeste gevallen echter niet. Sterker nog, het wordt juist extra verwijtbaar geacht wanneer na verloop van tijd boven water komt, dat de relatie al veel langere tijd heimelijk heeft voortgeduurd. Om werknemers openheid van zaken te laten geven, doe je er als werkgever goed aan een klimaat te scheppen waarin dit kan.

Tip. Maak het onderwerp bespreekbaar en zorg bijvoorbeeld voor een gedragscode, zodat duidelijk is wat van de medewerkers op dit gebied wordt verwacht.

Arbeidsrechtelijk perspectief

Leidt de relatie tot problemen, bestaat een reëel risico op problemen of is de relatie uit professioneel oogpunt ontoelaatbaar? Dan kun je als werkgever arbeidsrechtelijke maatregelen nemen. Eerste voorwaarde is dat de gerechtvaardigde belangen van werkgever zwaarder dienen te wegen dan de (privacy)belangen van werknemer. Tweede voorwaarde is dat de maatregel proportioneel is. Dus niet direct ontslag als ook een waarschuwing, tijdelijke schorsing of bijvoorbeeld overplaatsing tot het ‘gewenste’ resultaat kan leiden.

Ontslag

Kies je toch voor het ontslaan van een (van beide) medewerker(s), zorgt dan dat je goed beslagen ten eis komt. Zorg voor een voldragen ontslaggrond, inclusief een correcte belangenafweging en onderbouwing van de noodzaak van deze verstrekkende maatregel. Een heldere, vooraf bekende gedragscode kan hierbij zeker helpen.

…of extra gelukkig?

Maar goed, laten we het vooral niet te klinisch maken en een relatie op de werkvloer alleen maar als probleem zien. In de meeste gevallen levert liefde op de werkvloer namelijk juist twee heel gelukkige mensen op. En we weten inmiddels dat werknemers die lekker in hun vel zitten, productiever zijn én beter presteren.

WAB doorvoeren? Pak het goed aan!

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) doorvoeren? Pak het groots(er) aan!

Op 01 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee voor de inzet van arbeidskrachten binnen jouw onderneming. Nu kun je natuurlijk alleen een paar noodzakelijke aanpassingen doen, maar waarom zou je het niet meteen goed aanpakken?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het zal je als werkgever ongetwijfeld niet ontgaan zijn: vanaf 01 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Alweer een nieuwe wet op het gebied van het arbeidsrecht. Ditmaal bedoelt om enkele ongewenste effecten van de WWZ te herstellen, dan wel recht te trekken. Of je het nu leuk vindt of niet, je zult hier iets mee moeten doen.

Belangrijkste wijzigingen WAB

Op deze site is al eerder uitgebreid inhoudelijk ingegaan op de verschillende onderdelen van de WAB. Dat hoeven we hier dus niet nog een keer te herhalen. Al kan het geen kwaad om de belangrijkste wijzigingen nog een keer op een rijtje te zetten:

 • aanpassing van de WW-premie ten gunste van vaste contracten;
 • verlenging van de ketenregeling voor bepaalde tijd contracten;
 • invoering van een nieuwe, cumulatieve ontslaggrond;
 • verruiming van de aanspraak op transitievergoeding;
 • aanscherping regels voor oproepkrachten;
 • gelijkstelling positie payrollmedewerkers met eigen werknemers.

Tip: Lees het artikel ‘WAB door de Tweede Kamer: nu al voorsorteren‘ voor meer informatie over de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Pak het groots(er) aan

Al deze wijzigingen betekenen, dat je als werkgever aan de bak moet. Ook al zijn misschien niet alle nieuwe maatregelen op jouw bedrijf van toepassing, je zult op zijn minst het huidige beleid en/of de huidige contracten tegen het licht moeten houden om te bezien óf de WAB tot aanpassingen noopt. En als je dan toch bezig bent, kun je het maar beter meteen goed aanpakken. De invoering van de WAB is namelijk een ideaal moment om jouw hele arbeidsrechtelijke ‘kolom’ te updaten.

Langetermijnbeleid WAB

Zo is het goed om eens over het langetermijnbeleid na te denken. Wil je het aantal / percentage flexkrachten handhaven of liever naar beneden bijstellen? Graag profiteren van de verlengde ketenregeling of toch liever eerder een lagere WW-premie betalen? Wil je nog steeds grootschalig gebruikmaken van oproepkrachten? In 2020 nog steeds doorgaan met die voorgenomen payroll-constructie?

Papier vs. praktijk

Als je toch de aard, inzet en omvang van uw arbeidscontracten heroverweegt, kijk dan ook eens kritisch naar de inhoud van deze modelcontracten. Sluit wat op papier staat nog steeds een-op-een aan bij hoe er in de praktijk gewerkt wordt? Het zal niet de eerste keer zijn, dat blijkt dat papier en praktijk in de loop der jaren wat uit elkaar gegroeid zijn. En dat kan vervelende consequenties hebben, bijvoorbeeld wanneer je medewerkers wilt aanspreken op iets wat wel praktijk is, maar niet in hun contract staat. Andersom kan uiteraard net zo goed vervelend zijn.

Personeelsdossiers

Pak je het nog wat breder op en zoom je nog wat verder uit, dan komt je vanzelf bij de personeelsdossiers terecht. Zijn deze nog up-to-date en ontslagproof? De nieuwe cumulatiegrond in het ontslagrecht zorgt weliswaar voor extra mogelijkheden, maar daar staat ook een hogere ontslagvergoeding tegenover: namelijk transitievergoeding x anderhalf. Het loont dus nog steeds om de personeelsdossiers op orde te hebben en geen beroep te hoeven doen op de nieuwe ontslaggrond.

Regelmatig bijhouden

Genoeg redenen dus om de invoering van de WAB aan te grijpen om verder te kijken dan wat hoogst noodzakelijk is en het juist groots(er) aan te pakken. Met alle veranderingen binnen het arbeidsrecht én binnen jouw onderneming is het sowieso verstandig om beleid, contracten en personeelsdossiers regelmatig preventief te (laten) checken en updaten. Voorkomen is immers beter en goedkoper dan genezen!

Heb je hulp nodig of kun je advies gebruiken? Neem contact op, dan help ik je graag. En wil je écht goed bezig zijn? Denk dan ook eens aan het uitvoeren van een Legal Audit op jouw personeelsdossiers en contracten of het afsluiten van een Preventief Juridisch Abonnement (PJA).

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door Tweede Kamer: nu al voorsorteren?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door Tweede Kamer: nu al voorsorteren?

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer zich druk beziggehouden met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Op enkele amendementen na is het wetsvoorstel van minister Koolmees aangenomen en ligt invoering van de wet dus nog op koers. Is het verstandig om hier alvast op voor te sorteren?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Je hebt er ongetwijfeld over gehoord: De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Al in het regeerakkoord van kabinet Rutte-III hebben de huidige coalitiepartijen aangeven een aantal aanpassingen aan het arbeidsrecht te willen doen. Alweer, hoor ik je denken. En inderdaad, na invoering van de WWZ in 2015 is het volgens de regering hoog tijd om (de effecten van) de WWZ te corrigeren. Beoogde invoering van de WAB is 01 januari 2020.

Belangrijkste maatregelen

 • Verlengde proeftijd. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is het voorstel om de maximaal toegestane proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd te verlengen van twee maanden naar liefst vijf maanden. Dit in de hoop dat werkgevers eerder en makkelijker een vast contract aanbieden. Wegens vrees voor misbruik is dit voorstel echter door de Tweede Kamer afgeschoten. Er komt dus géén langere proeftijd.
 • Aanpassing ketenregeling. Binnen de huidige ketenregeling mag je als werkgever drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden met een gezamenlijke maximale duur van twee jaar. De WAB verlengt deze maximale duur van twee jaar naar drie jaar. Dan gaan we dus feitelijk weer terug naar de situatie van vóór de WWZ: drie contracten voor maximaal drie jaar.
 • Aanpassing transitievergoeding. De onder de WWZ geïntroduceerde transitievergoeding bij ontslag is op dit moment pas verschuldigd als het dienstverband langer heeft geduurd dan twee jaar. Op basis van het wetsvoorstel WAB ben je straks al vanaf dag één een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag. Berekening van de transitievergoeding wordt verder versimpeld.
 • Gecumuleerde ontslaggrond. Het strengere ontslagregime van de WWZ met uitsluitend ‘voldragen’ ontslaggronden levert in de praktijk problemen op. Daarom introduceert de WAB de zogeheten cumulatiegrond. Ook meerdere, gedeeltelijk gevulde ontslaggronden kunnen tot ontbinding door de kantonrechter leiden. Daar staat dan wel een 50% hogere transitievergoeding tegenover.
 • Oproepkrachten. Tot op heden moeten flexkrachten met een wisselend aantal uren actief naar hun werkgever stappen om aanspraak te maken op inzet en uitbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren. Het zogeheten rechtsvermoeden omvang arbeidsrelatie (art. 7:610b BW). Onder de WAB wordt werkgever verplicht na twaalf maanden hiertoe zelf een voorstel aan de oproepkracht te doen.
 • Payrolling. In een poging om (de uitwassen van) payrolling verder terug te dringen, heeft het kabinet besloten dat de beloning gelijkgetrokken moet worden. Werknemers in dienst bij een payrollbedrijf hebben volgens het wetsvoorstel WAB recht op eenzelfde beloning en arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks voor het inlenende bedrijf werken.

Wel of niet nu al voorsorteren op de WAB?

Het antwoord op de vraag of je wel of niet nu al moet voorsorteren op invoering van de WAB, hangt af van jouw specifieke situatie. In veel gevallen zal je prima nog enige tijd kunnen wachten met het aanpassen van bestaande contract(modell)en en beleid. In enkele andere gevallen kan het echter zeker zinvol zijn, om nu al voor te sorteren op de WAB.

Contract voor bepaalde tijd

Wanneer je een contract voor bepaalde tijd aanbiedt, krijg je te maken met de voorgestelde verruiming van de ketenregeling. Kun je hierop voorsorteren, bijvoorbeeld door te gokken op de mogelijkheid om een huidige werknemer toch nog een extra contractjaar als flexwerker door te laten gaan? Dat is maar de vraag. Inperking van de ketenregeling bij invoering van de WWZ ging weliswaar direct in, maar dit was ten voordele van al in dienst zijnde werknemers. Zij hadden eerder recht op een vast contract. Direct ingaan van de verruiming van de ketenregeling onder de WAB ook voor reeds lopende dienstverbanden, zou echter betekenen dat zij juist langer moeten wachten op een vast contract. Of de coalitie dat aandurft, valt te bezien.

Contract voor onbepaalde tijd

De langere proeftijd komt er (naar alle waarschijnlijkheid) niet, dus daar hoef je sowieso geen rekening mee te houden. De gecumuleerde ontslaggrond kan wellicht een keer van pas komen, maar gezien de bijbehorende forse verhoging van de transitievergoeding maak je liever gebruik van een wel voldragen ontslaggrond. Ook geen reden om voor te sorteren dus.

Financiële redenen

In de aangepaste transitievergoeding zit vooral een financiële reden om voor te sorteren. Het kan namelijk handig zijn om een voorziening te treffen (zeg maar een ‘potje’ te creëren) nu je vanaf dag één een vergoeding verschuldigd bent. Hetzelfde geldt voor de (langdurige en sterk wisselende) inzet van oproepkrachten, nu je deze na verloop van twaalf maanden een vast aantal uren moet aanbieden. Ook voornamelijk financieel ingegeven, is de overweging of je na 01 januari 2020 (nog langer) van payrolling gebruik wilt maken, nu dit tegen dezelfde voorwaarden als eigen personeel dient te gebeuren.

Pak het goed aan

Wil je weten of het voor jouw bedrijf verstandig is om nu al voor te sorteren op de aanstaande Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Neem dan nu contact op en maak een afspraak, zodat we samen kunnen bespreken welke consequenties de WAB voor jouw onderneming heeft en op welke manier we daarop in kunnen spelen.

UPDATE! Lees je dit artikel terwijl de WAB al is ingevoerd? Check dan zeker even het vervolgartikel over de WAB van 30 januari 2020!

Gun jezelf een vliegende start van het nieuwe jaar

Gun jezelf een vliegende start van het nieuwe jaar

Je bent vast niet de enige die tijdens de recente kerstperiode terug heeft gekeken op het afgelopen jaar. Wat is allemaal goed gegaan en wat kan nóg beter? Om vervolgens het nieuwe jaar met frisse ideeën en grootse plannen van start te gaan.

Op naar een fantastisch 2019 dus! Dat willen we toch allemaal? Helaas stranden veel goede voornemens in de waan van de dag. Maak het jezelf daarom een beetje makkelijker en gun jezelf een vliegende start van het nieuwe jaar.

Preventief Juridisch Abonnement (PJA)

Kies net als steeds meer bedrijven, ondernemers en organisaties voor een Preventief Juridisch Abonnement (PJA). Dan kan jij je focussen op de nieuwe plannen en ideeën, op het echte ondernemen waar jouw passie ligt.

Over de juridische kant van het zaken doen, het contracteren of personeel in dienst hebben, hoef je niet langer wakker te liggen. Omdat je weet dat het in goede handen is en met één mailtje of telefoontje voor je geregeld wordt.

Profiteer nu

Een vliegende start van 2019? Gun jezelf dan de rust, zekerheid en besparingen van een Preventief Juridisch Abonnement. Kun jij weer lekker ondernemen!

Neem direct contact op via 073-6235850 of info@hopconsulting.nl en profiteer vandaag nog.

Wat brengt 2019 voor de Wet DBA, WWZ en AVG?

Wat brengt 2019 voor de Wet DBA, WWZ en AVG?

Je hebt ze in voorgaande blogartikelen vaker voorbij zien komen. De drie grote thema’s die de juridische praktijk al enige tijd bezighouden en dat voorlopig nog wel zullen blijven doen: Wet DBA, WWZ en AVG. Wat heeft 2019 voor deze thema’s in petto?

Een beknopt overzicht van de laatste stand van zaken:

Wet DBA

 • handhaving is opnieuw opgeschort (uitzondering: kwaadwillenden)
 • er wordt in 2019 gewerkt aan een model dat onderscheid maakt naar (onder andere) de hoogte van het tarief en de lengte van de opdracht
 • de opvolger van de Wet DBA zal niet eerder dan op 01 januari 2021 een feit zijn

WWZ

 • hoewel pas relatief kort geleden ingevoerd (2015), gaat de WWZ alweer op de schop
 • o.a. ketenregeling bij bepaalde tijd, proeftijd bij onbepaalde tijd, ontslaggronden en transitievergoeding worden aangepast
 • de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zou per 01 januari 2020 in werking moeten treden

AVG

 • de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt haar taak serieus en maakt actief werk van handhaving
 • de eerste boetes / dwangsommen en gebruiksverboden zijn inmiddels daadwerkelijk opgelegd en ten uitvoer gebracht
 • ook voor zelfstandigen en het MKB glijdt de schaal langzaam van hulp bij naleving naar handhaving door de AP

Wil je meer weten over een van deze onderwerpen? Of wil je weten wat je nu al binnen jouw bedrijf kunt / moet doen om je voor te bereiden op de nieuwste ontwikkelingen? Neem dan contact op via 073-6235850 of info@hopconsulting.nl en ik help je graag verder.

Fijne feestdagen!

Fijne Feestdagen!

Kerstborrel hier, kerstkaart daar. Relaties die je alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen en out-of-office replies die je vriendelijk doorverwijzen naar over een week of twee. Inderdaad, het is bijna kerstvakantie.

Je hebt wellicht al tientallen kerstwensen ontvangen, dus er kan er vast nog wel eentje bij. Want ook ik wil je oprecht bedanken, in welke hoedanigheid wij elkaar ook kennen.

Bedankt en graag tot in 2019!

Bedankt voor jouw interesse in deze website en de geplaatste blogs, voor het liken en delen van social media updates, voor jouw doorverwijzingen, voor onze inspirerende gesprekken, voor onze constructieve samenwerking of natuurlijk voor jouw vertrouwen als klant.

Bij deze wens ik je heel prettige feestdagen en een op alle fronten zeer voorspoedig 2019! Graag tot in het nieuwe jaar!

Ook nog niet voorbereid? Zo word je wel AVG-proof!

Ook nog niet voorbereid? Zo word je wel AVG-proof - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies
Ook nog niet voorbereid? Zo word je wél AVG-proof!

 Het zal je niet ontgaan zijn. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat voor de deur. Op 25 mei 2018 is het zover en treedt de nieuwe Europese privacyregelgeving in werking. Met name de laatste weken is de AVG niet meer weg te slaan uit de media. Allerlei (zakelijke) on- en offline platformen berichten over de aangescherpte regels, de problemen die organisaties ondervinden om AVG-proof te worden en de torenhoge boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens op kan leggen.

70% organisaties niet AVG-proof

Want hoewel het al een jaar of twee bekend is, dat de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt, begint het onderwerp eigenlijk nu pas echt te leven. Onder druk presteren we het beste, nietwaar? Toch blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven, organisaties en instellingen niet of onvoldoende voorbereid is. Uit recent onderzoek blijkt dit te gelden voor liefst 70% van het bedrijfsleven en ook in andere sectoren lijkt dat percentage niet veel anders zijn.

Werk aan de winkel

Van de ene kant wellicht niet heel verrassend. De AVG zit op sommige punten namelijk best ingewikkeld in elkaar en het invoeren van nieuwe juridische standaarden staat bij de meeste ondernemingen sowieso al niet heel erg hoog op het prioriteitenlijstje. Aan de andere kant wel zorgelijk, want met nog maar zes weken te gaan tot de invoeringsdatum, begint de tijd te dringen. Er komt nogal wat bij kijken om jouw organisatie op alle punten aan de AVG te laten voldoen.

Ook jouw organisatie

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken (en welke organisatie doet dat nou niet?), krijgen ermee te maken: van zzp’er tot multinational, van school tot sportclub en van webshop tot ziekenhuis. Ook voor jouw organisatie is het nu dus echt de hoogste tijd om met de nieuwe privacyregels aan de slag te gaan en AVG-proof te worden.

Ben jij nog niet begonnen met de voorbereidingen op de AVG of loop je vast tijdens de invoering ervan? Zit je met de handen in het haar of weet je niet waar te beginnen? Kortom, behoort jouw organisatie ook tot die 70% die door de privacy-bomen het AVG-bos niet meer ziet?

Zo word je wél AVG-proof

Geen nood. Je bent overduidelijk niet de enige én er is hulp onderweg. Met de juiste begeleiding maak je namelijk ook jouw organisatie AVG-proof.

 • Sta je aan het begin van het proces en zoek je een overzichtelijk plan van aanpak met praktisch stappenplan, inclusief begeleiding?
 • Heb je behoefte aan individueel advies over een specifiek onderdeel?
 • Heb je (alleen nog) een privacyverklaring of verwerkersovereenkomst nodig?

Het kan allemaal, van integrale begeleiding tot beperkt deeladvies of los document. Uiteraard afhankelijk van waar jouw organisatie staat en waar de behoefte ligt.

Neem nu contact op via mail of telefoon (073-6235850), dan bespreken we wat jouw organisatie op dit moment nodig heeft om wél AVG-proof te worden.

 

CRAFT en H.O.P. CONSULTING slaan de handen ineen

CRAFT en H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies slaan de handen ineen

CRAFT en H.O.P. CONSULTING slaan de handen ineen

CRAFT en H.O.P. CONSULTING slaan de handen ineen om leden van CRAFT preventief juridisch advies te geven. Het contract voor de samenwerking werd in januari getekend op de Dutch Craft Beer Conference 2018 in Amersfoort. Met het collectief Preventief Juridisch Abonnement van CRAFT zijn de ruim 150 aangesloten Nederlandse onafhankelijke brouwerijen verzekerd van continue toegang tot juridische ondersteuning.

Preventief Juridisch Abonnement

Met H.O.P. CONSULTING als officieel juridisch partner van CRAFT beschikken zowel de vereniging / het bestuur als de aangesloten brouwerijen binnen de grenzen van het Preventief Juridisch Abonnement  daarmee feitelijk over een eigen huisjurist. Het partnerschap ziet namelijk zowel op (gratis) eerstelijns advisering als op complexer dossierwerkzaamheden tegen gereduceerd uurtarief.

Ondertekening van het contract met van links naar rechts Sander van de Streek (Brouwerij vandeStreek, penningmeester CRAFT), mr. Serge Hopstaken (H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies) en Michel Ordeman (Jopen Brouwerij, voorzitter CRAFT).

Professionaliseringsslag

Met de sterk toegenomen populariteit van craftbier, de bijbehorende groei van de totale sector én van het aantal en de omvang van de aangesloten brouwerijen, heeft CRAFT de ambitie uitgesproken om ook op juridisch gebied een professionaliseringsslag te maken. Want hoe groter de belangen worden, des te groter de noodzaak wordt om steeds professioneler te ondernemen en om de financiële en juridische risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Mr. S.F.M. (Serge) Hopstaken van H.O.P CONSULTING geeft leden van CRAFT voorlichting, creëert bewustwording en zal zorgen voor preventieve advisering op de verschillende juridische terreinen waar brouwerijen mee te maken hebben. Via het besloten ledendeel hebben leden van CRAFT toegang tot deze service.

Branchevoorwaarden

Hiernaast is op de Ledenvergadering van CRAFT op woensdag 28 maart 2018 besloten om samen met H.O.P. CONSULTING de mogelijkheid te verkennen voor het opstellen van Algemene Branchevoorwaarden: standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten van leden van CRAFT.

 

Ontslag op staande voet – Wel of geen haastige spoed?

Ontslag op staande voet: Haastige spoed of niet? - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies
Ontslag op staande voet – Wel of geen haastige spoed?

Wat doe je als je ontdekt dat een van jouw werknemers zich niet aan de afspraken houdt: Meteen ontslaan of eerst maar eens goed onderzoek doen? En wat gebeurt er als je ‘te snel’ bent: Is haastige spoed altijd, soms of juist nooit goed?

Ontslag op staande voet

Als een werknemer het echt bont maakt en niet meer te handhaven is, kun je hem of haar op staande voet te ontslaan. Een ontslag op staande voet gaat direct in en heeft vergaande gevolgen voor de ontslagen werknemer: geen recht op loon, geen recht op een transitievergoeding en geen recht op een WW-uitkering. Toch kun je als werkgever tot ontslag op staande voet overgaan, zonder (voorafgaande) toetsing door het UWV of de kantonrechter.

Voorwaarden geldig ontslag op staande voet

Is het dan echt zo eenvoudig? Nou, een geldig ontslag op staande voet moet natuurlijk wel aan een aantal criteria voldoen. Zo bepaalt art. 7:677 lid 1 BW dat sprake moet zijn

 • van een dringende reden; en
 • dat deze dringende reden onverwijld moet worden meegedeeld.

Over wat als dringende reden kan gelden, zegt de wet het nodige in art. 7:678 BW (voor werkgever) en art. 7:679 BW (voor werknemer). Maar hoe zit het nu met die onverwijldheid?

‘Onverwijld’

De wet geeft geen concrete invulling van de gebruikte term ‘onverwijld’. Het Van Dale woordenboek zegt, dat onverwijld ‘zonder uitstel’ betekent. Je zult als werkgever dus in ieder geval de vaart erin moeten houden en niet onnodig treuzelen met het geven van een ontslag op staande voet. Wanneer zich een dringende reden voordoet en je daarmee bekend raakt, dien je dan ook niet een week lang te wachten met geven van het ontslag. Doe je dit wel, dan voldoet het gegeven ontslag niet aan de wettelijke criteria en kan de werknemer dit eenvoudig aanvechten.

Nader onderzoek noodzakelijk

Het is echter niet altijd direct duidelijk wat precies gebeurd is, of dit een dringende reden oplevert en in hoeverre het de werknemer aan te rekenen valt. Soms is daar nader onderzoek voor nodig. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om getuigenverklaringen te verkrijgen, camerabeelden te bestuderen of boekenonderzoek te (laten) doen. Je wilt een gewaardeerde werknemer immers ook niet vals beschuldigen en ten onrechte ontslaan.

Snelheid of zorgvuldigheid?

Het eerst doen van onderzoek om zeker te weten dat je terecht tot ontslag op staande voet overgaat, getuigt uiteraard van zorgvuldigheid. Deze te prijzen zorgvuldigheid lijkt echter in strijd met de volgens de wet benodigde snelheid van handelen. Het kan er namelijk zomaar voor zorgen dat meerdere dagen of zelfs een week zit tussen het plaatsvinden van de dringende reden en het geven van het ontslag op staande voet. Kun je nu wel of geen onderzoek doen?

 Praktijkvoorbeeld

In een recente rechtszaak speelde precies deze vraag. Werkgever komen geruchten ter ore, dat een van zijn medewerkers regelmatig werkzaamheden voor een concurrent zou uitvoeren. En dan is de betreffende medewerkster op dat moment nog langdurig arbeidsongeschikt ook! Uitsluitend op basis van deze geruchten tot ontslag overgaan, kan uiteraard niet, dus laat werkgever onderzoek doen en video-opnamen maken. Na een week is voldoende bewijs verzameld en ontslaat werkgever de werkneemster alsnog op staande voet. Volgens de rechter heeft werkgever hiermee zorgvuldig gehandeld en is geen sprake van nodeloos getreuzel: Het gegeven ontslag op staande voet is onverwijld gegeven en houdt dus stand.

Haastige spoed

Stel dat de werkgever uit het praktijkvoorbeeld direct na het horen van de geruchten tot ontslag overgaat en dat later zou blijken dat de geruchten niet waar zijn. Dan is het ontslag op staande voet onterecht gegeven en kan werkgever diep in de buidel tasten. Ten eerste heeft werknemer de mogelijkheid het ontslag te vernietigen en het volledige loon plus wettelijke verhoging  te vorderen over de periode van het gegeven ontslag tot het moment dat alsnog een rechtsgeldig einde aan de arbeidsverhouding komt. Ten tweede heeft de werknemer de mogelijkheid te berusten in het ontslag, maar wel een schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding zal dan bestaan uit de transitievergoeding en een niet geringe billijke vergoeding. Oftewel: haastige spoed is zelden goed!

Ga dus verstandig om met het inzetten van ontslag op staande voet.

 

2018 – Weet je al dat…

2018 – Weet je al dat…

In de laatste drukke uren voordat voor de meesten onder ons de welverdiende kerstvakantie begint, is er natuurlijk geen tijd om allerlei uitgebreide artikelen te gaan lezen. Heel begrijpelijk. De focus is nu gericht op het jaareinde en het op tijd afronden van alle lopende zaken.

Toch wil ik je een aantal zaken die in het nieuwe jaar mogelijk gaan spelen, niet onthouden. Daarom dit keer een korte vooruitblik richting 2018.

Weet je bijvoorbeeld al dat…

WWZ
 • het kabinet van plan is om het stapelen van ontslaggronden weer mogelijk te maken, wat met name invloed gaat hebben op het aantal ontbindingen (mede) op basis van een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer?
 • het kabinet van plan is weer terug te gaan naar een periode van drie jaar (in plaats van de huidige twee jaar) waarin drie contracten voor bepaalde tijd kunnen worden aangeboden?
 • het kabinet van plan is om ook te gaan te rommelen aan de duur van de proeftijd bij verschillende arbeidsovereenkomsten?
Wet DBA
 • het kabinet de handhaving van de Wet DBA opnieuw heeft opgeschort?
 • het kabinet een nieuw beoordelingsstelsel ter vervanging van de Wet DBA heeft aangekondigd en daarmee de Wet DBA eigenlijk al praktisch dood heeft verklaard?
 • het kabinet verwacht misschien nog wel twee jaar nodig te hebben om dit vervangende beoordelingsstelsel in te voeren en we ons daardoor in een vreemd soort vacuüm bevinden?
AVG / GDPR
 • met ingang van 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) oftewel de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking treedt?
 • met ingang van 25 mei 2018 strengere regels gelden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens die je als werkgever (bijv. personeelsdossiers) of ondernemer (bijv. mailinglists) vrijwel zeker in je bezit hebt?
 • met ingang van 25 mei 2018 iedere ondernemer aantoonbaar moet maken dat ze aan de AVG voldoet en inzichtelijk moet maken hoe ze dat doet?
Blijf eenvoudig op de hoogte

Genoeg stof dus voor nieuwe artikelen en bespiegelingen in 2018 over (onder andere) de aanstaande wijzigingen op het gebied van de WWZ, de Wet DBA en de AVG / GDPR. Houd deze website in de gaten en je blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen. Of nog makkelijker: schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws vanzelf in je mailbox!